»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی

بخش عمومی - افراد هوشمند کسانی هستند که از هوش و تجربه در امور زندگی فردی و اجتماعی استفاده می کنند و با بهره گیری از یک برنامه ریزی و مدیریت اصولی به سمت هدف ونتیجه مطلوب گام بر می دارند *** امام کاظم (ع) : یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید یا خدای متعال بدانتان را بر شما مسلط می کند ، آنگاه صالحانتان دعا می کنند و مستجاب نمی شود .


●مهارت های زندگی                    ●زندگی هوشمند


*الگوهای آموزشی* * الگوهای فرهنگی* *الگوهای اجتماعی* *الگوها و مهارت های فردی*

آرشيو مهارت های زندگی
آرشيو چرا؟
درگاه ملی ایرانیان | سایت جارچی | سایت خبری جارچی | درگاه ملی