»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

تست شناسایی روش سرپرستی خود

در اینجا 30 عبارت خبری را ملاحظه می کنید که بیان کننده ی جنبه های گوناگون رفتار سرپرستی هستند . آنها را به دقت بخوانید و میزان تطابق هر یک را با شیوه ی سرپرستی خود مشخص کنید . سعی کنید پاسخی را علامت بزنید که به دقت گویای رفتار خودتان باشد ، نه پاسخی که فکر می کنید از نظر اجتماعی مطلوب تر از بقیه است . برای هر یک از عبارتها یکی از پاسخ ها ی :
موافقم(م) ، خیلی موافقم(خ م) ، به هیچ وجه موافق نیستم(ب م ن) ، یا موافق نیستم(م ن) را انتخاب کنید و دور عدد مربوط را دایره بکشید .
بخش اول :                                                          م             خم         ب م ن         م ن 
1) معتقدم که انتظارات روشنی درباره ی شیوه ی       4              3            2                  1
رفتار فرزندانم دارم و بی تردید آنها را بر طـــــبق
میزان تطابق رفتارشان ، با این انتظارات پـــــاداش
داده یا تنبیه می کنم .
2)احساس می کنم که مسئولیت تعیین هدف های        4              3           2           1 

خانواده و راهنمایی آنها را بر عهده دارم .

3) معتقدم که ارزشهای من باید به خــــــانواده ام           4              3          2          1  

آموزش داده شوند و درصورتی که فرزنــــــدانم

ارزش های متفاوتی دارند ، بایـــــد زمانی که به
اندازه ی کافی بزرگ شدند ارزشهای خودشان
را خودشان انتخاب کنند .
4) احساس می کنم یکی از نقشهای خانوادگی           4             3         2             1  

من تعیین سیمای اجتماعی خاصی است کـــــه

خانواده ام در اجتماع عرضه می کند .
5) فکر می کنم تا زمانی که فرزندانم بتوانــــند 4 3 2 1
تصمیمهای خاص خودشان را بگیرند باید نقش
نیروی کنترل کننده را بازی کنم .
6) ممکن است من از بقیه ی اعضای خـــانواده 4 3 2 1
باهوشتر یا قویتر نباشم ، ولی نقش تعییین کنندة
ارزشها و پیگیری اجرای آنها را برعهده دارم .
7) تا زمانیکه فرزندانم در خانه ی من و زیـــــر 4 3 2 1
سرپرستی من زندگی می کنند ، باید از مقررات
پیروی کنند .
8) این خانواده برپایه ی رأی گیری دموکراتیک 4 3 2 1
اداره نمی شود ، بلکه من مسئولیت کامل آن را
می پذیرم .
9) بیشتر وقت ها مجبورم تصمیم های راجع به 4 3 2 1
رفتار خانوادگی و انضباط را خودم اتخاذ کنم .
10) فکر میکنم مهم ترین رویکردی که اعضای 4 3 2 1
خانواده ام می توانند نسبت به من اتخاذ کنند ،
احترام گذاشتن است .
بخش دوم :
11) معتقدم برای خانواده ام یاد گرفتن شیوه ی 4 3 2 1
رسیدن به هدف ها مهم تر از انجام دادن عملی
آن ها است .
12) فلسفه ی من این است که برای بررسی و 4 3 2 1
حل و فصل مسائل خانوادگی ، روحیــــه ی
گروهی را در خانواده توسعه دهم .
13) رسیدن به یک هدف عمومی خانوادگی 4 3 2 1
مهم تر از موفقیتهای شخصی هر یک از اعضا
خانواده است .
14) احساس می کنم که یــــکی از مهم ترین 4 3 2 1
وظایف پدر یا مادر(سرپرست) یاد دادن شیوه
تعیین هدف های واقع گرایانه ی شخصی بـــه
به فرزند است .
15) یادگیری شیوه ی اعتماد به یکدیگر در 4 3 2 1
دوران های دشوار و تکیه کردن بر توانائیهای
یکدیگر ، مهارتهای بسیار مهمی برای همه ی
اعضای خانواده است .
16) گوش دادن به کودک و احترام گذاشتن 4 3 2 1
به خواسته ها و نیازهای او ، یکی از قابلیتهای
مهم سرپرست (پدر یا مادر) است .
17) اگر چـــه سرپرست مسئول فرزند است ،
مشارکت با فــرزند در تصمیم گیری اهمیت 4 3 2 1
بسیاری دارد .
18) رفتار کودکان باید همیشه نتایج خوب 4 3 2 1
یا بدی برای آنها داشته باشد .
19) پاداش پدر یا مادر این است که موفقیت 4 3 2 1
فرزند خود را در رسیدن به هدفش به چشم
خود ببینند .
20) رابطه ی سرپرست با فرزند ، مهم ترین 4 3 2 1
میراث پایدار خانواده است .
بخش سوم :
21) من نسبت به موفقیت یا شکست خانواده ام 4 3 2 1
احساس مسئولیت می کنم و اگر لازم باشـــــد
برای اینکه شکست نخورند بخشی از کارشان
را برای آنها انجام می دهم .
22) من نسبت به فرزندم بسیار آسان گیر هستم 4 3 2 1
و زمانی که باید استوار تر و ثابت قدم تر باشد
به او اجازه می دهم در کار خود پیش برود .
23) به احتمال زیاد بخشی از مشکلات فرزندم 4 3 2 1
بر عهده ی من است زیــــــرا وظیفه ی پدری
(یا مادری) خود را آن طور که باید و شـــاید
انجام نداده ام .
24) والدین من نسبت به من بسیار سختگیر 4 3 2 1
بودند بنابراین من سعی می کنم آنچه راکـه
خودم از نظر آزادی کسب شخصیت واقعی
خود نداشتم ، از فرزندانم دریغ نکنم .
25) گاهی وقتها فرزندم مرا به خاطر مسئله ای 4 3 2 1
سرزنش می کند و مقصر می داند و من هــم
تا حدی حق را به او می دهم زیرا خودم را
مقصر می دانم .
26) اگر خانواده ام کار درست را انجام ندهند 4 3 2 1
سـعی می کنم با ایجاد حس تقصیر در آنها ،
آنها را تحریک و انگیزه مند کنم .
27) من می خواهم فرزندم رفتار خوبی داشته 4 3 2 1
و انسان خوبی باشد ، زیرا او می خواهد من به
او افتخار کنم .
28) فرزندم اغلب این فکر را بروز می دهـــد 4 3 2 1
که من زندگی خوبی را به او بدهکارم زیرا
سرپرست او هستم .
29) من دوست دارم خانواده ام به یاد داشته 4 3 2 1
باشند که چقدر برایشان فداکاری کرده ام .
30) من سعی می کنم فشار زیادی بر فرزندم 4 3 2 1
وارد نکنم زیرا ایــــن کار برای او منصفانه
نیست .


..........................................................................................................................................................
نمره دهی به روشهای سرپرستی :
مجموع نمرات خود را برای هر یک از بخشها به دست آورید و در اینجا بنویسید :
بخش اول :..........نمره بخش دوم :..........نمره بخش سوم :.........نمره
بخش اول : سرپرست اقتدار گرا
33-40 تطابق کامل با روش اقتدار گرا
25-32 دارای رفتارهای مسلط روش اقتدار گرا
18-24 دارای رفتارهای معتدل روش اقتدار گرا
10-17 دارای رفتارهای ضعیف روش اقتدار گرا
بخش دوم : سرپرست برابر نگر
30-40 تطابق کامل با روش برابر نگر
23-29 دارای رفتارهای مسلط روش برابر نگر
15-22 دارای رفتارهای معتدل روش برابر نگر
10-14 دارای رفتارهای ضعیف روش برابر نگر
بخش سوم : سرپرست مجاز سازنده
34-40 تطابق کامل با روش مجاز سازنده
27-33 دارای رفتارهای مسلط روش مجاز سازنده
18-26 دارای رفتارهای معتدل روش مجاز سازنده
10-17 دارای رفتارهای ضعیف روش مجاز سازنده

  نویسنده : دکتر فیلیپ مک گراو/گردآوری سالم اندیشانr 
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/12/05 | بازدید : 2365
خودشناسی,شخصیت,موفقیت,آموزش,مدیریت,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید
مطالب مرتبط دیگر
◄ گام های مهم در دستیابی به موفقیت
◄ تست شخصیت: رازهای خوش بختی و خوش شانسی
◄ ۹ نکته مهم برای اینکه وقت کم نیاورید
◄ چگونه حافظه خود را در امور زندگی افزایش دهیم
◄ سواد رسانه: ماهواره یک رسانه جمعی چگونه مایه برهم خوردن ریتم منظم زندگی فرد می شود؟
◄ آرامش بیشتر در زندگی
◄ چگونه می توانیم افکار و احساساتمان کنترل کنیم؟
◄ شخصیت خود را محک بزنید
◄ آداب پاسخ‌گویی به تلفن
◄ قوانین و زندگی
◄ چه طور معذرت خواهی کنیم
◄ تست سلامت روان
◄ روش های کاهش تاثیر منفی یک همکار بر کار گروهی
◄ ایده های ناب برای یک زندگی موفق
◄ مسیر شغلی خود را انتخاب کنید
◄ رویکرد و رویه اشتراکی به جای انحصاری ضامن رشد و توسعه است
◄ تست شناسایی روش سرپرستی خود
◄ روانشناسی در تبلیغات
◄ چگونه به زندگی خود بها بدهیم؟ رنگی دوباره به زندگیمان
◄ هویت خودتان را محک بزنید
◄ 10 پیشنهاد ویژه برای تقویت مغز
◄ شخصیت‌شناسی از روی لبخند چگونه؟
◄ آيا شما منزوي هستيد؟
◄ نقش روانشناسی در مدیریت فردی و رشد و پیشرفت و موفقیت
◄ اساس موفقیت و آرامش در خانواده