»» پایگاه خبری و اطلاع رسانی جــارچی
ku

امام خامنه اي (مدظله)
س 1441: استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايى که داراى تيغ هستند در مجالس و دسته‏هاى عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جايز نيست ولى استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشکال ندارد.
 
س 1442: در بعضى از مساجد در ايام عزادارى از عَلَم‏هاى متعددى استفاده مى‏شود که داراى تزئينات زياد و گرانبهايى است و گاهى موجب سؤال متدينين از اصل فلسفه آنها مى‏گردد و در برنامه‏هاى تبليغى خلل ايجاد مى‏کند و حتّى با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حکم شرعى در اين رابطه چيست؟
ج: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفى مسجد منافات داشته باشد و يا براى نمازگزاران مزاحمت ايجاد کند، اشکال دارد.
 
س 1443: اگر شخصى عَلَمى را براى عزادارى سيدالشهدا(عليه‏السلام) نذر کرده باشد، آيا جايز است مسئولين حسينيه از قبول آن خوددارى کنند؟
ج: اين نذر، متولّى حسينيه و هيأت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمى‏کند.
 
س 1444: استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سيدالشهدا(عليه‌السلام) با قرار دادن آن در مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: فى‌نفسه اشکال ندارد ولى نبايد اين امور جزء دين شمرده شوند.
 
س 1445: اگر بعضى از واجبات از مکلّف به سبب شرکت در مجالس عزادارى فوت شود مثلاً نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين مجالس شرکت نکند يا اينکه عدم شرکت او باعث دورى از اهل بيت(عليهم‌السلام) مى‏شود؟
ج: بديهى است که نمازِ واجب، مقدم بر فضيلت شرکت در مجالس عزادارى اهل‏بيت(عليهم‌السلام) است و ترک نماز و فوت شدن آن به بهانه شرکت در عزادارى امام حسين(عليه‌السلام) جايز نيست، ولى شرکت در عزادارى به‌گونه‏اى که مزاحم نماز نباشد ممکن و از مستحبات مؤکد است.
 
س 1446: در بعضى از هيأت‏هاى مذهبى مصيبت‏هايى خوانده مى‏شود که مستند به مقتل معتبرى نيست و از هيچ عالم يا مرجعى هم شنيده نشده است و هنگامى که از خواننده مصيبت از منبع آن سؤال مى‏شود، پاسخ مى‏دهند که اهل بيت(عليهم‌السلام) اينگونه به ما فهمانده‏اند و يا ما را راهنمايى کرده‏اند و واقعه کربلا فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گفته‏هاى علما نمى‏باشد بلکه گاهى بعضى از امور براى مدّاح يا خطيب حسينى از راه الهام و مکاشفه مکشوف مى‏شود، سؤال من اين است که آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتى که صحيح نباشد، تکليف شنوندگان چيست؟
ج: نقل مطالب به‌صورت مزبور بدون اينکه مستند به روايتى باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد، وجه شرعى ندارد مگر آنکه نقل آن به عنوان بيان حال به حسب برداشت متکلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد و تکليف شنوندگان نهى از منکر است به شرطى که موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده باشد.
 
س 1447: از ساختمان حسينيه صداى قرائت قرآن و مجالس حسينى بسيار بلند پخش مى‏شود به‌طورى که صداى آن از بيرون شهر هم شنيده مى‏شود واين امر منجر به سلب آسايش همسايگان شده است و مسئولين و سخنرانان حسينيه اصرار به ادامه آن دارند، اين عمل چه حکمى دارد؟
ج: اگر چه اقامه مراسم و شعائر دينى در زمانهاى مناسب در حسينيه از بهترين کارها و جزو مستحبات مؤکد مى‏باشد، ولى واجب است برگزارکنندگان مراسم و عزاداران تا حد امکان از اذيّت و ايجاد مزاحمت براى همسايگان بپرهيزند هرچند با کم‏کردن صداى بلندگو و تغيير جهت آن به طرف داخل حسينيه باشد.
 
س 1448: نظر شريف حضرتعالى نسبت به ادامه حرکت دسته‏هاى عزادارى در شبهاى محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نى چيست؟
ج: به راه انداختن دسته‏هاى عزادارى براى سيدالشهدا و اصحاب او(عليهم‌السلام) و شرکت در امثال اين مراسم امر بسيار پسنديده ومطلوبى است و از بزرگترين اعمالى است که انسان را به خداوند نزديک مى‏کند، ولى بايد از هر عملى که باعث اذيّت ديگران مى‏شود و يا فى‏نفسه از نظر شرعى حرام است، پرهيز کرد.
 
س 1449: استفاده از آلات موسيقى مانند اُرگ (از آلات موسيقى و شبيه پيانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزادارى چه حکمى دارد؟
ج: استفاده از آلات موسيقى، مناسب با عزادارى سالار شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزادارى به همان صورت متعارفى که از قديم متداول بوده برگزار شود.
 
س 1450: آيا آنچه متداول شده که به عنوان عزادارى براى امام حسين(عليه‌السلام) گوشت بدن را سوراخ کرده و قفل و سنگ کيلو به آن آويزان مى‏کنند، جايز است؟
ج: اين گونه اعمال که موجب وهن مذهب مى‏شوند جايز نيست.
 
س 1451: اگر انسان در زيارتگاه‌هاى ائمه(عليهم‏السلام) خود را به زمين بيندازد و همانند بعضى از مردم که صورت و سينه خود را برزمين مى‏مالند تا از آن خون جارى شود و به همان حالت وارد حرم مى‏شوند، عمل کند چه حکمى دارد؟
ج: اين اعمال که به عنوان اظهار حزن و عزادارى سنّتى و محبت ائمه(عليهم‏السلام) محسوب نمى‏شوند از نظر شرعى اعتبارى ندارند، بلکه اگر منجر به ضرر بدنى قابل توجه و يا وهن مذهب شوند، جايز نيست.
 
س 1452: در بعضى از مناطق زنان مراسمى را به اسم سفره حضرت ابوالفضل(عليه‌السلام) براى اجراى برنامه‏هايى به عنوان جشن عروسى حضرت فاطمه(عليهاالسلام) برگزار مى‏کنند و در آن شعرهاى عروسى خوانده و کف مى‏زنند و سپس شروع به رقص مى‏کنند، انجام اين امور چه حکمى دارد؟
ج: برگزارى اين جشنها و مراسم اگر همراه با ذکر اکاذيب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود، فى‏نفسه اشکال ندارد و امّا رقص، اگر به گونه‏اى شهوت برانگيز يا مستلزم فعل حرام باشد، جايز نيست.
 
س 1453: باقى‌مانده اموالى که به عنوان هزينه‏هاى مراسم عاشوراى امام حسين(عليه‌السلام) جمع‏آورى مى‏شود، در چه موردى بايد خرج شود؟
ج: مى‏توان اموال باقى‌مانده را با کسب اجازه اهداء کنندگان آنها در امور خيريه مصرف کرد و يا آنها را براى مصرف در مجالس عزادارى آينده نگه داشت.
 
س 1454: آيا جايز است در ايام محرم از افراد خيّر اموالى را جمع آورى کرد و با تقسيم آنها به سهم‏هاى مختلف، قسمتى را به قارى قرآن و مرثيه‌خوان و سخنران داد و باقى‌مانده را براى برگزارى مجالس مصرف کرد؟
ج: اگر با رضايت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشکال ندارد.
 
س 1455: آيا جايز است زنان با حفظ حجاب و پوشيدن لباس خاصى که بدن آنان را بپوشاند، در دسته‏هاى سينه‌زنى و زنجيرزنى شرکت کنند؟
ج: شرکت زنان در دسته‏هاى سينه زنى و زنجير زنى شايسته نيست.
 
س 1456: اگر قمه زدن در عزادارى ائمه(عليهم‌السلام) موجب مرگ شخص شود، آيا اين عمل خودکشى محسوب مى‏شود؟
ج: اگر اين عمل عادتا منجر به فوت نمى‏شود حکم خودکشى را ندارد ولى اگر از همان ابتدا خوف خطر جانى براى او وجود داشته و در عين حال اين کار را انجام داده و منجر به فوت وى شده است، حکم خودکشى را دارد.
 
س 1457: آيا شرکت در مجالس فاتحه‏اى که براى مسلمانى که با خودکشى از دنيا رفته، برگزار مى‏شود جايز است؟ قرائت فاتحه براى آنان بر سر قبرشان چه حکمى دارد؟
ج: اين کار فى‌نفسه اشکال ندارد.
 
س 1458: خواندن مرثيه و مديحه‏هايى که شنوندگان را در جشنهاى تولد ائمه(عليهم‏السلام) و عيد مبعث به گريه بيندازد چه حکمى دارد؟ ريختن پول بر سر حاضرين چه حکمى دارد؟
ج: خواندن مرثيه و مديحه در جشنهاى اعياد دينى اشکال ندارد و پاشيدن پول بر سر حاضرين هم بدون اشکال است بلکه اگر به قصد اظهار شادى و سرور و شادکردن قلوب مؤمنين باشد، ثواب هم دارد.
 
س 1459: آيا خواندن زن در مجالس عزادارى با علم او به اينکه مردان نامحرم صداى او را مى‏شوند جايز است؟
ج: اگر خوف مفسده باشد بايد از آن اجتناب شود.
 
س 1460: در روز عاشورا مراسمى مانند قمه زنى و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار مى‏شود که علاوه بر اينکه باعث بدنام شدن مذهب شيعه اثنى عشرى در انظار علما و پيروان مذاهب اسلامى و مردم جهان مى‏شود، ضررهاى جسمى و روحى هم به اين اشخاص وارد مى‏کند و همچنين موجب توهين به مذهب مى‏گردد، نظر شريف حضرتعالى در اين‌باره چيست؟
ج: هر کارى که براى انسان ضرر داشته و يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است و مؤمنين بايد از آن اجتناب کنند و مخفى نيست که بيشتر اين امور باعث بدنامى و وهن مذهب اهل بيت(عليهم‌السلام) مى‏شود و اين از بزرگترين ضررها و خسارتهاست.
 
س 1461: آيا قمه زدن به‌طور مخفى حلال است يا اينکه فتواى شريف حضرت عالى عموميت دارد؟
ج: قمه زنى علاوه بر اينکه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى‏شود و سابقه‏اى در عصر ائمه(عليهم‌السلام) و زمانهاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شکل خاص يا عام از معصوم(عليه‌السلام) در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى‏شود بنا بر اين در هيچ حالتى جايز نيست.
 
س 1462: معيار شرعى ضرر اعم از جسمى يا روحى چيست؟
ج: معيار، ضررى است که در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد.
 
س 1463: زنجيرزدن به بدن همانگونه که بعضى از مسلمانان انجام مى‏دهند، چه حکمى دارد؟
ج: اگر به نحو متعارف و به‌گونه‏اى باشد که از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود اشکال ندارد.
 

 
امام خميني (ره)

سؤال : آيا زنجير زني در عزاي امام حسين(ع) در حدي که بدن را زخمي يا کبود کند درست است؟ اگر جايز نيست پس چرا اويس قرني در فراق پيامبر(ص) دندانش را کشيد؟
پاسخ : بر طبق نظر همه مراجع بزرگوار شيعه اگر زنجير زني در عزاي امام حسين(ع) به نحو متعارف باشد و موجب وهن مذهب در بين مردم نشود يا باعث ضرر بدني قابل توجهي نشود اشکال ندارد.
 اما در صحت اين مطلب (دندان کشيدن اويس قرني ) بايد دقت و تحقيق جدي بشود. ولي دندان کشيدن اويس قرني به فرض صحت، نمي تواند دليل بر حکمي باشد چون اويس با مقام شامخي که دارد معصوم تلقي نمي شود و عمل او حجت نيست.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : آيا مردها مي توانند با بدن برهنه در حضور زنان زنجيرزني و سينه زني و عزاداري کنند ؟ زنجير زني و پوشيدن لباسهاي سياه براي عزاداري در ماه محرم چه حکمي دارد؟
پاسخ : بنا بر نظر حضرت امام ره و برخي ديگر از مراجع عاليقدر تقليد زنجيرزني و سينه زني مردها با بدن برهنه در حضور زنان، در صورتي که موجب مفسدهاي نشود اشکالي ندارد. و بر زنان واجب است که از نگاه کردن به بدن نامحرم اجتناب کنند.
اما اصل زنجير زني ،مادامي که حدود شرعي آن رعايت شود و به نحو متعارف باشد(موجب وهن مذهب در مقابل مردم و يا باعث ضرر بدني قابل توجه نشود و به عنوان يک عمل عرفي، عامل ابراز حزن و اندوه و احساسات عزادار باشد، اشکال ندارد . ولي چنان چه موجب ضرر بدني يا عمل حرام ديگري شود، جايز نيست. پوشيدن لباس سياه جز در عزاداري ائمه عليهم السلام مکروه است.
بطور کلي هر عملي که نشانگر نمادي از حادثه خونبار کربلا باشد و عنوان محرمي بر آن صدق نکند و به عنوان يک بدعت نباشد و موجب وهن مذهب نباشد، اشکال ندارند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : آيا قمه زدن حرام است ؟
پاسخ : بنابر فتواي علماء بزرگ از جمله حضرت امام خميني (ره) و همچنين رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي و ديگر مراجع تقليد شيعه، قمه زدن به جهاتي جايز نيست که عمده آن وهن مکتب تشيع مي باشد.
امروزه قمه زني موجب بي اعتباري مذهب و لطمه زدن به حيثيت آن است و حفظ آبروي مذهب از اوجب واجبات است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤال : آيا قمه زدن حرام است و دليل حرمت آن چيست؟
پاسخ : قمه زني نيز مثل زنجير زني و شبيه خواني و... از دير باز مورد اختلاف نظر علما و پيروان و مقلدين آنان بوده و به استفتاء و افتاء مبني بر جواز يا عدم جواز آن مي پرداخته اند. اين مراسم، از نظر شرعي پايه و مبناي ديني ندارد و صرفاً روي علاقه شيعيان به ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) انجام مي گيرد. فقها نيز آن را در صورتي که ضرري نداشته باشد مجاز مي دانند. برخي از فقها نيز به خاطر تأثير نامطلوب قمه زني بر افکار ديگران و در پي داشتن وهن مذهب، آن را ممنوع دانسته اند. البته شرايط زماني در اين مسأله بي تأثير نيست.
امام خميني (ره) در پاسخ به استفتايي که در سالهاي اول پيروزي انقلاب اسلامي در اين زمينه از ايشان شده بود، فرمودند: "در وضع موجود، قمه نزنند..." آيت الله خامنه اي نيز در ديدار با روحانيون در آستانه محرم (سال 1373 شمسي) در ضمن بيانات مبسوطي در خرافه زدايي از عزاداري سيد الشهدا (عليه السلام) فرمودند: "قمه زدن هم از کارهاي خلاف است... اين يک کار غلطي است که عده اي قمه را بگيرند و بر سر خود بزنند و خون بريزند... کجاي اين کار و حرکت، عزاداري است؟ اين جعلي است. اينها چيزهايي است که از دين نيست..." و آن را بدعت، خلاف و خرافه دانستند. و در پاسخ به نامة امام جمعه اردبيل، نوشتند: "امروز اين ضرر بسيار بزرگ و شکننده است و لذا قمه زدن علني و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است" علماي ديگر نيز در تأييد موضع و سخن رهبر انقلاب، آنرا موجب وهن مذهب و نا مشروع دانستند.
البته اين احساس مذهبي و عواطف ديني که سبب مي شود به عشق حسين ـ عليه السلام ـ چنين کارهايي کنند بايد در مسير صحيحي هدايت شود تا شور و انگيزه جهاد و شهادت بيافريند بعلاوه آنان که به خاطر امام حسين (عليه السلام) حاضرند خون بدهند، چه بهتر که خون خود را در درمانگاهها و مراکز انتقال خون اهداء کنند يا با تأسيس بانک خون از فداکاران و ايثارگران، در روز عاشورا خون گرفته شود و نگهداري گردد تا از آن طريق، جان انسانهاي بسياري که نيازمند خونند، نجات يابد. گرچه اين کارمثل قمه زني، تأمين کننده احساس عاطفي فرد نباشد ولي قطعاً رضايت خداوند و سيد الشهداء ـ عليه السلام ـ را بيشتر در پي دارد. کاش روزي صدقه دادن خون نيز مثل صدقه و کمک مالي لباس و غذا و ... مرسوم گردد و با قصد قربت انجام گيرد.
کي گفت حسين، بر سرخويش بزن؟                   با تيغ، به فرق خويشتن نيش بزن؟
تيغي که زني بر سرخود، اي غافل                    بر فرق ستمگران بد کيش بزن [1]
1 . رجوع شود به کتاب فرهنگ عاشورا جواد محدثي ص 358-359.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
موضوع قمه زني و تيغ زني چيست ؟ تاريخ آن به چه وقت بر مي گردد؟ ريشه در کجا دارد؟ و آيا مورد نظر امام زمان (عليه السلام) هست يا خير ؟ ما چه بايد بکنيم ؟ از لحاظ طبي اشکال ندارد؟ در پايتخت،واشنگتن، و لندن، بسياري در آن شرکت کردند ما بايد موافق باشيم يا مخالف ؟ خانمها هم در آمريکا و در لندن قمه مي زنندآيا از نظر شرعي گناه مي کنند يا خير؟آيا قمه زني سن معيني دارد؟
پاسخ : قمه زني از مراسمي است که توسط برخي از عزاداران امام حسين(ع) اجرا مي شود و در تأسي به مجروح و شهيد شدن حضرت ابا عبدالله(ع) و شهيدان کربلا و به عنوان اظهار آمادگي براي خون دادن و سر باختن در راه امام حسين(ع) انجام مي دهند صبح روز عاشورا، با پوشيدن لباس سفيد و بلندي هم چون کفن، به صورت دسته جمعي قمه بر سر مي زنند و خون از سر بر صورت و لباس سفيد جاري مي شود. بعضي براي قمه زني نذر مي کنند و بعضي هم اين نذر را براي کودکان انجام مي دهند و بر سر آنان تيغ مي زنند، در حدي که از محل آن خون جاري مي شود.
اين کار از نظر شرعي پايه و مبناي ديني ندارد و صرفاً از روي علاقه شيعيان به حضرت سيدالشهداء(ع) انجام مي گيرد البته اين احساسات و عواطف ديني بايد در مسير صحيح هدايت شود به نحوي که انگيزه و شور جهاد و شهادت بيافريند، به علاوه آنان که حاضرند به خاطر امام حسين(ع) خون بدهند بهتر است که خون خويش را به درمانگاهها و مراکز انتقال خون اهدا کنند يا با تأسيس بانک خون از فداکاران و ايثارگران داوطلب در روز عاشورا خون گرفته شود تا از اين طريق جان انسانهاي نيازمند نجات يابد گرچه اين کار شايد مثل قمه زني بر طرف کننده حس عاطفي فرد نباشد ولي قطعاً رضايت خداوند و حضرت سيد الشهداء(ع) و آقا امام زمان(عج) را بيشتر در پي خواهد داشت فقهاء نيز آن را در صورتي که ضرري نداشته باشد مجاز مي دانند. اکثر فقهاء معاصر نيز به خاطر تأثير نامطلوب آن بر افکار ديگران و موجب وهن مذهب، آن را ممنوع دانسته اند، البته شرايط زماني نيز در اين مسأله بي تأثير نيست.
 امام خميني(ره) در پاسخ به استفتايي که در سالهاي اول انقلاب شده بود فرمودند: (در وضع موجود قمه نزنند...) آيت الله خامنه اي هم در مورد خرافه زدايي از عزاداري فرمودند:(قمه زدن هم از آن کارهاي خلاف است... اين يک کار غلطي است که عده اي قمه ها را بگيرند و بر سر خود بزنند و خون بريزند... کجاي اين کار عزاداري است؟ اين جعلي است. اين ها چيزهايي است که از دين نيست) و في الواقع ايشان اين کار را خلاف و خرافه دانسته اند.
به هر حال در شرايطي که دشمنان اسلام سعي در منزوي کردن مسلمانان دارند و با حيله هايي مي خواهند اسلام را خرافي و مسلمانان را بي منطق معرفي کنند، انجام اين گونه اعمال که در متن دين وجود ندارد و در حال حاضر موجبات وهن شيعه و عزاداري را فراهم مي کند و به نظر خلاف عقل است و کاري عقلائي نيست و بايستي به جاي آن سراغ مراسمي رفت که عظمت اهداف عاشوراي حسيني را بيش از پيش آشکار مي سازد و اگر جمعي از بزرگان فقهاي شيعه در زمان خود بعضي از اين کارها را به دلائلي اجازه فرموده اند، قطعاً در اين زمانه با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع کنوني نظر ديگر داشتند. اما وظيفه ما در ضمن حفظ وحدت اسلام و يگانگي امت اسلام خصوصاً شيعه امر به معروف و نهي از منکر با وجود شرايط و تبيين منافع و مضرات اين حرکات مي باشد و اکيداً و شديداً بايستي از دو دستگي و شکاف و جر و بحثهاي بي فايده جداً خودداري شود و فقط عاملين اين نوع کارها را از توطئه دشمنان اسلام و شيعه ديد و آنان را به اين گونه اعمال آگاه ساخته و واقعاً براي شان تبيين شود که يک فرد غير مسلمان به اين گونه کارها چه ديدي مي تواند داشته باشد و آيا او اسلام را محکوم به خشونت و اضرار نفس به پيروان خود نمي کند و آيا ترغيب و تشويقي با اين روش براي جذب آنها به اسلام باقي مي ماند و يا اين که اين روش باعث اشمئزاز و دل زدگي و نفرت مي شود؟ انشاء الله خداوند تبارک و تعالي ما را از عزاداران و محبين واقعي اهلبيت(ع) خصوصاً حضرت سيدالشهداء قرار دهد و اعمال ما را مرضي حضرت حقتعالي جل و علا و حضرت ولي عصر (عج) قرار دهد.

محفل نور
*** بیشتر ***
ارسالی از   گروه جارچی   1396/11/30 | بازدید : 1270
استفتا,حکم-قمه-زنی,زنجیر-زنی,سینه-زنی,فقه,مراسم,محرم,حرام,
در صورت تمایل انتقادات , پیشنهادات و نظرات خود را از « اینـــجا » ارسال فرمایید